Mera da la fundaziun

 

Artichel 2 dal documaint da fundaziun

La mera da la fundaziun es la cumprita, la finanziaziun, il mantegnimaint ed in

cas da bsögn l'ingrondimaint da l'anteriura chasa da scoula dal cumün da

Tschlin a S-chadatsch/Strada sülla parcella nr. 7395 aint il cudesch fundiari dal

cumün da Valsot. Quist stabel dess gnir miss a disposiziun a “l'Archiv cultural

Engiadina Bassa”. La fundaziun po eir promover “l'Archiv cultural Engiadina

Bassa” in otra maniera.

 

Documaint da fundaziun PDF